Visie


De veranderingen in de zorgsector zoals de verdere uitbouw van marktwerking, extra bezuinigingen, vergrijzing èn krapte op de arbeidsmarkt vragen om een aangepaste bedrijfsvoering. De komende jaren zullen de volgende thema’s dan ook regelmatig op de agenda staan:


Herijken van zorg-aanbod

De ziekenhuizen hebben op dit moment een soortgelijk, omvangrijk zorgaanbod met grote diversiteit. De druk op kosten en de strengere kwaliteitseisen nopen tot concentratie van onderdelen van het zorgaanbod. Deze drang naar concentratie is het begin van de herverdeling van het zorgaanbod over de verschillende ziekenhuizen.


Het herijken van het zorgaanbod vereist inzicht in de samenhang van de diverse zorgproducten en de impact die deze hebben op de onderliggende capaciteiten. Zo zal het stilleggen van de acute zorg op de SEH meteen implicaties hebben voor tal van aangrenzende capaciteiten. Bovendien vervalt hiermee ook de spin-off vanuit de acute zorg naar de overige zorgproducten. Een goede impact analyse moet voorkomen dat een kostenbesparing op de SEH, elders in de organisatie, leidt tot inefficiëntie en/of kwaliteitsverlies.


Het schema Werken vanuit samenhang geeft aan welke aandachtsgebieden mogelijk worden beïnvloed door een koerswijziging van het ziekenhuis.Intensiveren van de bedrijfsvoering

De veranderingen in de zorgsector vragen om het verhogen van de effectiviteit van de zorgverlening (zie Korter op de bal spelen). Dit impliceert dat alle bedrijfsactiviteiten (direct of indirect) dienen bij te dragen aan de dienstverlening. Belangrijke thema’s in dit kader zijn:

  1. Opsommingstekenontwikkelen van een visie op patiënten- of cliëntenlogistiek;

  2. Opsommingstekenvertalen van logistieke uitgangspunten naar HRM-, Middelen-, Informatie - en Financieel beleid;

  3. Opsommingstekenwerken vanuit samenhang;

  4. Opsommingstekenherontwerpen van bedrijfsprocessen en

  5. Opsommingstekenimplementeren en verankeren van procesveranderingen in de staande organisatie.Verhoogde inzet van informatie en communicatie technologie

Het intensiveren van de bedrijfsvoering stelt hoge eisen aan de informatievoorziening. Om hieraan tegemoet te komen zullen steeds meer ICT-toepassingen geïmplementeerd worden. ICT zal in toenemende mate een integraal onderdeel vormen van de reguliere bedrijfsvoering. Om die reden verdienen de volgende items een plekje op de agenda:

  1. Opsommingstekenvaststellen van de ICT Governance;

  2. Opsommingstekenintroductie van strategische informatieplanning;

  3. Opsommingstekenselectie van Informatie-systemen op basis van (gewijzigde) bedrijfsprocessen en

  4. Opsommingstekenimplementatie van informatie systemen in combinatie met cultuur-, organisatie- en

  5. procesimplementaties.