Werken vanuit samenhang


De zorgvraag en haar specifieke kenmerken vormen het vertrekpunt voor het definiëren van het zorgaanbod (het assortiment), de te onderscheiden capaciteiten (patiëntenlogistiek) en de benodigde resources (personeel, middelen, financiën en informatie). Zo zal een ziekenhuis met veel acute zorg bij de inrichting rekening houden met de variatie in de zorgvraag en kiezen voor flexibele inzet van resources.
Deze vertaalslag van zorgvraag naar resources vindt plaats op meerdere niveaus. Zo heeft de keuze voor ‘flexibiliseren inzet van personeel” impact op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.


Het model aan de bovenzijde van de pagina laat de samenhang van de verschillende aandachtsgebieden, op de verschillende niveaus, zien. Hierdoor wordt het mogelijk om de veelheid van veranderingen te ordenen en synergie te bewerkstelligen.


In een optimale situatie sluiten de verschillende onderdelen van het model naadloos op elkaar aan. Zodra een van de onderdelen verandert is het zaak om de omliggende onderdelen opnieuw te laten aansluiten.


Enkele voorbeelden:


             Bijstellen van zorgvisie


Als gevolg van de extra kwaliteitseisen en de concentratie van o.a. SEH-afdelingen zullen ziekenhuizen hun functieprofiel bijstellen. Deze bijstelling (van de zorgvisie) heeft impact op het assortiment maar heeft ook invloed op de logistieke bedrijfsvoering en de resources die nodig zijn om de zorg te verlenen.            Verhogen van efficiëntie


Bij het verhogen van de efficiëntie ligt de focus doorgaans op het optimaliseren van de diverse zorgpaden/zorgprocessen. Het optimaliseren van de doorstroming van de bijbehorende patiëntenpopulatie leidt vaak tot vertragingen bij andere zorgprocessen, die van dezelfde capaciteiten gebruik maken. Om dit te voorkomen is besluitvorming op tactisch niveau (een wijziging in de logistieke grondvorm) noodzakelijk.
Het optimaliseren van de processen en de logistieke grondvorm leidt niet automatisch tot een verlaging van de kosten. Pas als de veranderingen ook vertaald worden naar een lagere inzet van resources is sprake van een daadwerkelijke besparing.

Het is zinvol om ook de andere operationele processen in de organisatie onder de loep te nemen. Denk aan het opstellen van dienstroosters, het bestellen en leveren van middelen etc. Hoewel deze processen geen onderdeel zijn van de directe zorgverlening, vormen zij vaak een belasting voor de verpleegkundige formatie.Terug naar Visie