Implementatie van informatie systemen


Het implementeren van informatie systemen is meer dan het naar binnen schuiven van een nieuw hulpmiddel. De meeste implementaties bestaan uit het doorvoeren van veranderingen op verschillende  gebieden:


Informatiesysteem: een nieuw informatiesysteem kan niet zomaar klakkeloos in gebruik worden genomen. Het systeem wordt onderdeel van een groter geheel waardoor er aanvullende acties noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan het realiseren van relaties met andere systemen (interfaces), de relatie met de organisatie (autorisatie) als ook de conversie van informatie van het oude naar het nieuwe systeem. Bij het realiseren van veranderingen in dit gebied ligt de focus op het behalen van concrete resultaten.


Werkprocessen: de basis voor een nieuw informatiesysteem wordt gevormd door het nieuwe en/of gewijzigde werkproces. Het implementeren van het nieuwe informatiesysteem gaat dan ook hand in hand met het doorvoeren van procesveranderingen. Stel dat in het nieuwe werkproces voor het eerst gebruik wordt gemaakt van de gezondheidspatronen van GORDON. De implementatie omvat in dat geval bijscholing van verpleegkundigen gericht op de methodiek, het gewijzigde werkproces én de manier waarop ze het systeem moeten gebruiken. In dit gebied ligt de nadruk op het verkrijgen van draagvlak bij de professionals, die gezamenlijk moeten zorgen voor een goed resultaat.


Organisatie: een verandering in het werkproces kan leiden tot een wijziging in de organisatie. Voorbeelden zijn wijzigingen in functiegebouw, formatie en/of kennisniveau. Het doorvoeren van een organisatieverandering heeft een eigen dynamiek en vereist intensieve communicatie met betrokkenen (waaronder de OR): normaal gesproken is hier sprake van een formeel traject met een relatief lange doorlooptijd.


Technische infrastructuur: het installeren van een nieuw informatiesysteem stelt doorgaans nieuwe eisen aan de onderliggende technische infrastructuur. Met technische infrastructuur wordt hier niet alleen de bekabeling en de servers bedoeld maar ook randapparatuur die dichter bij de eindgebruiker staat: werkplekken, klinische apparatuur, printers, barcode lezers e.d. Het aanpassen van de infrastructuur omvat, naast het aanpassen van de techniek, ook scholing voor degenen die gebruik zullen maken van de nieuwe apparatuur. De focus ligt hier overwegend op concrete resultaten waaronder installatie van technische apparatuur, een gedegen instructie en begeleiding op werkvloer.


De vier gebieden hebben elk een eigen dynamiek en een specifieke focus. Doordat de veranderingen impact hebben op de reguliere werkprocessen, hebben zij ook impact op de continuïteit van de bedrijfsvoering.  Het implementeren van een informatie systeem kan dan ook gezien worden als een complex verandertraject waarin het verkrijgen van draagvlak en het bewaken van de samenhang van cruciaal belang zijn.Terug naar Visie

© Nationale Beeldbank

© Nationale Beeldbank

© Nationale Beeldbank